Przejdź do treści

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 322 im. Jana Brzechwy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 322 im. Jana Brzechwy
w Warszawie

Deklaracja dostępności Strony internetowej SP322

Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej SP322.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: administrator strony.
 • E-mail: sp322@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 259 41 71 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie
 • Adres: ul. Dembowskiego 9, 02-784 Warszawa
 • E-mail: sp322@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 259 41 71 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby: ul. Dembowskiego 9, 02-784 Warszawa. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z drogi publicznej. Istnieje oświetlenieelektryczne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zmroku. Przy wejściu do szkoły znajduje się pochylnia. Do wejścia prowadzą schody umieszczone w taki sposób, by nie zawężały trasy wolnej od przeszkód w ciągu pieszym. Szerokość biegu schodów jest większa niż 4m. Schody zaopatrzone w balustrady spełniające wymogi. W szkole znajduje się toaleta z kabiną prysznicową przystosowaną do potrzeb osób poruszajacych się na wózkach. Do budynku mogą wchodzić psy asystujące. Istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji oraz funkcjonuje system dźwiękowegopowiadamiania alarmoego. W szkole znajdują się prysznice dla osób niepełnosprawnych. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia

Skip to content